Tiếp thu lý luận điện ảnh Xô viết ở thời kỳ đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Thanh Hiệp

Từ khóa:

điện ảnh Việt Nam, điện ảnh Xô Viết

Tóm tắt

Với những phẩm chất của điện ảnh Xô Viết, việc các nhà điện ảnh Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm và chịu ảnh hưởng về mặt lý luận là một điều hết sức tự nhiên. Có ba cách để có thể tiếp thu lý luận điện ảnh Xô Viết. Trước hết, và có sức ảnh hưởng nhất, đó là việc tiếp xúc với những bộ phim Xô Viết. Sau đó là sách vở, tài liệu từ tiếng Nga, được dịch qua tiếng Pháp và tiếng Việt. Và cuối cùng, là học tập, tiếp thu một cách trực tiếp từ những người thầy của điện ảnh Xô Viết truyền giảng.

Tài liệu tham khảo

Vũ Quang Chính, Nguồn gốc tên gọi Nghệ thuật thứ 7, Thông tin khoa học Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh, số 15, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

V. G . B i e l i n s k i ( 1 9 5 4 ) , Tuyển tập, Tập 5, NXB, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang, Moscow.

Satyajit Ray (1979), Nghiên cứu về nghệ thuật, NXB. Nghệ thuật, Moscow.

Nhiều tác giả (2003), Lịch sử Điện ảnh Việt Nam, quyển 1, Cục Điện ảnh xuất bản, Hà Nội.

Lê Thanh Dũng, Trần Văn Thủy (2013), Chuyện nghề của Thủy, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-04-02

Cách trích dẫn

Trần Thanh Hiệp. (2024). Tiếp thu lý luận điện ảnh Xô viết ở thời kỳ đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/39

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI