Ban biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Nguyễn Đình Thi, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Tất Thắng, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Phạm Duy Khuê, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Trần Thanh Hiệp, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Trần Luân Kim, Hội Điện ảnh Việt Nam
Nguyễn Chí Bền, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh
Đào Tuấn Ảnh – Viện Văn học - Viện HLKHXH Việt Nam
Janys Elizabeth Hayes, Đại học Wollongong, Australia

TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Thu Hiền

BAN BIÊN TẬP

PGS.TS. Hoàng Trần Doãn (Trưởng ban)
Ths. Lương Thị Hoàng Thi (Phó Trưởng ban)
Ths. Lê Minh Đức
Ths. Hoàng Dạ Vũ
Ths. Cao Thị Phương Dung
Ths. Phạm Hải Yến
Ths. Đinh Xuân Kỷ
Ths. Trịnh Ngọc Sơn
Ths. Dương Minh Hiếu
Phạm Thị Ngọc Anh 


TRỊ SỰ

Ths. Trần Đức Minh

THIẾT KẾ MỸ THUẬT

Ths. Hoàng Duy Đông