Thể lệ đăng bài

I. YÊU CẦU VỀ THỂ THỨC BÀI VIẾT

1. Bài viết được trình bày từ 8 đến 10 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 12 (bao gồm cả tài liệu tham khảo, đánh máy vi tính trên phần mềm MS Word, bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman).

2. Định dạng bài báo: lề trên: 25mm, lề dưới: 23mm, lề trái: 25mm, lề phải: 15mm; cách dòng (line spacing): single, spacing before: 0pt, spacing after: 0pt.

3. Các bảng, hình ảnh và biểu đồ phải có tên. Chất lượng hình ảnh phải tốt và biểu đồ phải rõ. Kích thước hình ảnh không quá 7x14cm, được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình ảnh và biểu đồ đều được gọi là “Hình” và được đặt ở phía dưới. Tên bảng đặt ở phía trên. Hình ảnh và bảng đều phải đánh số thứ tự. Trường hợp tác giả sử dụng biểu đồ, mà biểu đồ được chuyển vào word từ phần mềm MS Excel, tác giả bắt buộc phải chuyển cả file data (là file excel) của biểu đồ cho Ban Biên tập khi chuyển bài gửi đăng.

4. Đối với dữ liệu số trong bài : sử dụng dấu chấm (.) cho số phần thập phân và dấu phẩy (,) cho số phần ngàn. Ví dụ: 0.25 ; 24,123.25.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Tác giả phải bảo đảm bài gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh là chưa được đăng/công bố trong những tạp chí, ấn phẩm giấy hoặc điện tử khác. Ban biên tập không gửi trả bản thảo của những bài không đăng.

2. Tác giả không được gửi đăng bài báo trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt cuối cùng là «Không chấp nhận đăng» của Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh. Tác giả phải thực hiện đúng cam kết gửi bài báo.

3. Nếu bài báo là của một nhóm tác giả, trong bài gửi đăng cho Ban biên tập thì cần cho biết: ai là tác giả liên hệ chính (corresponding author). 

4. Khi bài báo đã qua giai đoạn phản biện, Tác giả không được phép rút bài. Nếu tác giả quyết định rút bài thì phải thực hiện theo Quy chế hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu Sân Khấu - Điện ảnh và phải chịu tất cả những chi phí cho việc phản biện và các chi phí khác (nếu có) trong quá trình thực hiện bài báo từ lúc nhận bài đến thời điểm tác giả tự ý rút bài.

III. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC BÀI BÁO

3.1. Yêu cầu về cấu trúc theo thứ tự bài báo:

(1) Tên bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh); (2) Tên tác giả/nhóm tác giả và thông tin liên lạc; (3) Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh); (4) Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh); (5) Đặt vấn đề; (6) Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu; (7) Kết quả nghiên cứu; (8) Bàn luận; (9) Kết luận; (10) Lời cảm ơn; (11) Tài liệu tham khảo; (12) Cam kết của tác giả/nhóm tác giả.  

3.2. Yêu cầu về nội dung bài báo:

 1. Tên bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh): Ngắn gọn, súc tích, tránh từ viết tắt (cỡ chữ: 22, in đậm, không quá 20 từ).
 2. Tên tác giả/nhóm tác giả và thông tin liên lạc: Cần thể hiện đầy đủ học hàm, học vị, chức danh và họ tên của tác giả/nhóm tác giả; Địa chỉ công tác, điện thoại, Email. Cần ghi rõ tác giả liên hệ chính (corresponding author) trong bài báo.
 3. Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh): khoảng 150 đến 250 từ.

3.3. Tóm tắt tiếng Việt có cấu trúc như sau:

 1. Đặt vấn đề;
 2. Mục tiêu nghiên cứu;
 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (bao gồm đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu chính)
 4. Kết quả;
 5. Kết luận;
 6. Từ khóa: Khoảng 3 đến 5 cụm từ ngắn gọn, có ý nghĩa và liên quan trực tiếp đến bài báo.

3.4. Tóm tắt tiếng Anh có cấu trúc như sau:

 1. Background;
 2. Objectives;
 3. Materials and method;
 4. Results;
 5. Conclusion;
 6. Keywords: Dịch ra từ từ khóa tiếng Việt.

3.5. NỘI DUNG TOÀN VĂN GỒM 5 PHẦN NHƯ SAU:

1. ĐẶT VẤN ĐỀ: phải nêu được tóm tắt tổng quan đối với vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu - Tiêu chuẩn chọn mẫu - Tiêu chuẩn loại trừ

2.2. Phương pháp nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu - Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu - Nội dung nghiên cứu (ghi tóm tắt)

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: phải có nhận xét dưới bảng biểu

4. BÀN LUẬN

5. KẾT LUẬN

3.6. Lời cảm ơn (nếu có):

Cảm ơn sự giúp đỡ cá nhân, tập thể, cơ quan hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện nghiên cứu này.

3.7. Tài liệu tham khảo (TLTK):

 1. Chọn lọc không quá 15 TLTK. Không sử dụng Website làm TLTK.
 2. TLTK được trích dẫn đầy đủ trong bài báo theo số (ví dụ [1], [2],...) không theo tên tác giả và năm.
 3. Tài liệu tham khảo: được lập theo tiêu chuẩn IEEE (tham khảo thêm hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEEE tiếng Anh ở IEEE Citation Style Guide).

3.8. Cam kết của tác giả/nhóm tác giả: (Theo mẫu đính kèm).

IV. BÀI ĐƯỢC ĐĂNG

 1. Các bài được đăng phải không có lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy.
 2. Bài được đăng là những bài hội đủ những tiêu chuẩn và yêu cầu đã hướng dẫn ở những phần trước và được sự chấp thuận của người phản biện và Hội đồng Biên tập. Để thực hiện mục đích này, Ban Biên tập có thể yêu cầu tác giả của bài gửi đăng giải đáp và điều chỉnh tất cả những gì còn thắc mắc trong bài viết.
 3. Ban Biên tập chỉ đăng những bài báo trình bày đúng theo quy cách.