Thông tin cho Tác giả

Quý tác giả  quan tâm đến việc gửi bài đến Tạp chí nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh xin vui lòng tham  khảo trang Giới thiệu tạp chí để biết thêm các chính sách chuyên mục tạp chí, cũng như xem Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải đăng ký (register) với tạp chí trước khi gửi  bài hoặc, nếu đã đăng ký, xin mời  đăng nhập (login) để bắt đầu quy trình gửi bài (năm bước).