Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tiếp thu lý luận điện ảnh Xô viết ở thời kỳ đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF