Các học giả bàn về thi pháp kịch

Các tác giả

  • Tất Thắng

Từ khóa:

thi pháp, kịch, hành động, đối thoại

Tóm tắt

Thi pháp kịch đã được nhiều học giả trên thế giới quan tâm, nghiên cứu và đưa ra những luận điểm cụ thể. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, họ đều tập trung làm sáng tỏ một vấn đề nào đó của thi pháp kịch, Ludvid Holberg, August Wilhelm Schlegel và Friedric Von Schlegel là những học giả đã có những quan điểm quan trọng, đó là những đóng góp lớn trong lịch sử nghiên cứu thi pháp kịch trên kịch trường thế giới.

Tài liệu tham khảo

Anhikist (1980), Lý luận kịch ở Phương Tây nửa đầu thế kỷ XIX, Bản tiếng Anh, NXB. Khoa học, Moscow.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-19

Cách trích dẫn

Tất Thắng. (2023). Các học giả bàn về thi pháp kịch. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (40), 3. Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/25

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Categories