Eugenio Barba với nhà hát Odin

Các tác giả

  • Nguyễn Đình Thi

Từ khóa:

Eugenio Barba, nhà hát Odin, sân khấu, nhân chủng học

Tóm tắt

Barba là người được biết đến với những thử nghiệm và nghiên cứu về một hình thức sân khấu mà ông định nghĩa: “theater anthropology” (sân khấu - nhân chủng học). Barba là chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát Odin - nhà hát tìm kiếm những điều không chỉ là ngôn ngữ của sân khấu mà còn là ngôn ngữ thể hiện mang tính văn hóa - cơ hội giao lưu giữa những nền văn hóa khác nhau.

Tài liệu tham khảo

Eugenio Barba, Eurasian Theater (Nhà hát Á - Âu), In The Intercultural Performance Reader, London, Routledge, 1996 (p. 217).

Eugenio Barba, Beond the Floating Islands (Bên kia đảo nổi), PAJ Publications, New York (tr. 267).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-04-02

Cách trích dẫn

Nguyễn Đình Thi. (2024). Eugenio Barba với nhà hát Odin. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/40

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Categories