Múa đương đại Việt Nam và xu hướng sáng tác

Các tác giả

  • Lê Hải Minh

Tóm tắt

Trong những năm qua, đã có nhiều chương trình biểu diễn múa đương đại của các đoàn nghệ thuật nước ngoài và trong nước tại Việt Nam, các nghệ sĩ Việt Nam đã có quá trình tìm hiểu, nhận biết và sáng tác. Cùng với đó là sự nỗ lực tổ chức các cuộc hội thảo về múa đương đại của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhằm thống nhất quan điểm mang tính lý luận và thực tiễn. Múa đương đại Việt Nam có những nét phát triển khá riêng biệt. Một trong những biểu hiện của sự riêng biệt là các dòng múa đương đại đang cùng nhau tồn tại và phát triển. Có những tiết mục, tác phẩm múa đã tiếp thu toàn bộ những đặc trưng múa đương đại của phương Tây, bao gồm cả yếu tố triết lý với nhiều tầng ý nghĩa, và tồn tại những tiết mục múa, vở múa mang khuynh hướng khai thác đặc trưng của múa đương đại.

Tài liệu tham khảo

Hoàng Phê (Chủ biên, 2010), Từ điển tiếng Việt, NXB. Đà Nẵng, Đà Nẵng.

Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật (2008), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, NXB. Mỹ thuật, Hà Nội.

Cheryl Stock (1999), Making intercultural dance in Vietnam, (Múa Việt Nam trong giao lưu văn hóa), Luận án tiến sĩ, Queensland University and Technology.

Jean-Francois Lyotard, (1984), The postmodern condition: A report on knowledge (Điều kiện hậu hiện đại: Bản tường trình về tri thức), Manchester University Press.

Philippe Noisette (2011), Talk About Contemporary Dance (Bàn về múa đương đại), Flammarion.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết TƯ 23, Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xahoi/ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xahoi/">

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-04-02

Cách trích dẫn

Lê Hải Minh. (2024). Múa đương đại Việt Nam và xu hướng sáng tác. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/44

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Categories