Nguyễn Nguyên Vũ. “Từ hội họa đến điện ảnh: Các hoạt cảnh sống Trên Phim”. Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, no. 41 (Tháng Tư 2, 2024). Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45.