Nguyễn Nguyên Vũ. “Từ hội họa đến điện ảnh: Các hoạt cảnh sống Trên Phim”. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, số p.h 41, Tháng Tư 2024, https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45.