Tất Thắng. “Đặc điểm nổi bật Trong Thi pháp kịch Ostrovsky”. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, số p.h 41, Tháng Tư 2024, https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38.