[1]
Tất Thắng, “Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky”, TCNC Sân khấu - Điện ảnh, số p.h 41, tháng 4 2024.