Tất Thắng (2024) “Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky”, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Available at: https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38 (Truy cập: 13 Tháng Bảy 2024).