Nguyễn Nguyên Vũ. 2024. “Từ hội họa đến điện ảnh: Các hoạt cảnh sống Trên Phim”. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, số p.h 41 (Tháng Tư). https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45.