Tất Thắng. 2024. “Đặc điểm nổi bật Trong Thi pháp kịch Ostrovsky”. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, số p.h 41 (Tháng Tư). https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38.