NGUYỄN NGUYÊN VŨ. Từ hội họa đến điện ảnh: các hoạt cảnh sống trên phim. Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, [S. l.], n. 41, 2024. Disponível em: https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.