TẤT THẮNG. Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky. Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, [S. l.], n. 41, 2024. Disponível em: https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.