Nguyễn Nguyên Vũ. (2024). Từ hội họa đến điện ảnh: các hoạt cảnh sống trên phim. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/45