Tất Thắng. (2024). Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky. Tạp Chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh, (41). Truy vấn từ https://tapchiskda.vn/skda/article/view/38