(1)
Nguyễn Nguyên Vũ. Từ hội họa đến điện ảnh: Các hoạt cảnh sống Trên Phim. TCNC Sân khấu - Điện ảnh 2024.