(1)
Tất Thắng. Đặc điểm nổi bật Trong Thi pháp kịch Ostrovsky. TCNC Sân khấu - Điện ảnh 2024.