[1]
Tất Thắng 2024. Đặc điểm nổi bật trong thi pháp kịch Ostrovsky. Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh. 41 (tháng 4 2024).